කළමණාකරණ තොරතුරු පද්ධතිය

මෙම පද්ධතිය මගින් මාර්ගස්ථ ගුරු මාරු සහ ගුරු තොරතුරු කළමණාකරණය සිදුවේ ප්‍රවේශ අවස්ථා සදහා ඉහත වරණයන් තෝරන්න

Watch video

TEACHER TRANSFER ONLINE

ONLINE SINHALA

ONLINE TAMIL

FIND SUBMITED REF NO

ENTER YOUR NIC

PLEASE NOTE

Online application only for Inter province Transfers. For intra province transfer, Use downloaded application. To get copy of submitted online application enter reference no and press enter.

ONLY FOR ZONAL OFFICIALS

For transfer activities use relevent Username and Password (if faile to login call 0710402479)! to login select ADMIN LOGIN FROM MAIN MENUE

IMPORT EXCEL COPIES

ORDER, BY REFERANCE NO

ORDER, BY NIC NO

ORDER, BY SCHOOL

TECHER DETAILS

ENTER NIC

INCOMPLETE APPLICATION LIST

ORDER, BY NIC

ORDER, BY SCHOOL

High Resolution

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Cumque quas nulla est adipisci,

Clean Codes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Cumque quas nulla est adipisci,

ONLY FOR PROVINCIAL OFFICIALS

For transfer activities use relevent Username and Password (if faile to login call 0710402479)! to login select ADMIN LOGIN FROM MAIN MENUE

PROVINCIAL APPLICATION LISTS ALL

ORDER, BY REFERANCE NO

ORDER, BY NIC NO

ORDER, BY ZONE

IMPORT EXCEL COPIES

ORDER, BY REFERANCE NO

ORDER, BY NIC NO

ORDER, BY ZONE

TECHER DETAILS

ENTER NIC

INCOMPLETE APPLICATION LIST

ORDER, BY NIC

ORDER, BY SCHOOL

High Resolution

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Cumque quas nulla est adipisci,

Clean Codes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Cumque quas nulla est adipisci,

Client says

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Velit voluptates, temporibus at, facere harum fugiat!

AR Rahman

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Vel vero dolore officiis, velit id libero illum harum hic magni, quae repellendus adipisci possimus saepe nostrum doloribus repudiandae asperiores commodi voluptate.

AR Rahman

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Vel vero dolore officiis, velit id libero illum harum hic magni, quae repellendus adipisci possimus saepe nostrum doloribus repudiandae asperiores commodi voluptate.

AR Rahman

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Vel vero dolore officiis, velit id libero illum harum hic magni, quae repellendus adipisci possimus saepe nostrum doloribus repudiandae asperiores commodi voluptate.

AR Rahman

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Vel vero dolore officiis, velit id libero illum harum hic magni, quae repellendus adipisci possimus saepe nostrum doloribus repudiandae asperiores commodi voluptate.

AR Rahman

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Vel vero dolore officiis, velit id libero illum harum hic magni, quae repellendus adipisci possimus saepe nostrum doloribus repudiandae asperiores commodi voluptate.

AR Rahman

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Vel vero dolore officiis, velit id libero illum harum hic magni, quae repellendus adipisci possimus saepe nostrum doloribus repudiandae asperiores commodi voluptate.

Frequently Asked Questions

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Velit voluptates, temporibus at, facere harum fugiat!

Sedeiusmod tempor inccsetetur aliquatraiy?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmodas temporo incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrd exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex comodo consequat. Duis aute dolor in reprehenderit.

Tempor inccsetetur aliquatraiy?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmodas temporo incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrd exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex comodo consequat. Duis aute dolor in reprehenderit.

Lorem ipsum dolor amet, consectetur adipisicing ?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmodas temporo incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrd exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex comodo consequat. Duis aute dolor in reprehenderit.

Lorem ipsum dolor amet, consectetur adipisicing ?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmodas temporo incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrd exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex comodo consequat. Duis aute dolor in reprehenderit.

Beautiful Place for your Great Journey

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Odit nemo eaque expedita aliquid dolorem repellat perferendis, facilis aut fugit, impedit.

Beautiful Place for your Great Journey

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Odit nemo eaque expedita aliquid dolorem repellat perferendis, facilis aut fugit, impedit.

Beautiful Place for your Great Journey

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Odit nemo eaque expedita aliquid dolorem repellat perferendis, facilis aut fugit, impedit.